صرفا جهت خنده...

درخواست حذف این مطلب
باید پاسپورتم رو عوض می ...
رفتم کنسولگری و سرکنسول جدید اومده بود....
گفت ا ین مهر ورود و وجتون کجاست؟
گفتم مهر ورود میزنن فقط... وج هم مگه داریم؟
گفت خانوم مگه شما غیر قانونی خارج میشی که مهر وج نداشته باشی؟
منم از رو نرفتم گفتم خوب اگه میزنن پس پیداش کن برام....پیدا که کرد باز مثل پرروها گفتم پس قبل تریش رو هم پیدا کن....
اونم پیدا کرد...
در حالی که چشمام گرد شده بود گفت خوب پس فلان روز دوباره بیاید....
اومدم خداحافظی کنم که روی فرش ایرانی کوچولوی اون وسط یه چرخ زدم و یه هو دیدم فرشه سر خورد و من و فرش داریم با هم از در سفارت خارج میشیم....
سرکنسول هم سقفو نگاه میکرد که ادامه ی فاجعه رو نبینه....
همین....

پ.ن. باز دوباره رئیس بانک هی زنگ زده و من نشنیدم...چی شده باز...
جلسه هفتگی و کلاس ورزش و همه رو از دست دادم امروز....